9-7-2555 16-18-14

AEC หรือ Asean Economics Community

คือการรวมตัวของชาติใน Asean 10 ประเทศ โดยมี ไทย, พม่า, ลาว, เวียดนาม, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, กัมพูชา, บรูไน

ก่อตั้งในปี 1967 (2510)โดยมี 5 ประเทศผู้ร่วมก่อตั้งคือ ไทย /มาเลเซีย/อินโดนีเซีย/ฟิลิปปินส์/สิงคโปร์

1984(2527): บรูไน เข้าเป็นสมาชิกเพิ่มเป็นประเทศที่ 6,1995(2538) เวียดนาม เข้าเป็นสมาชิก

1997(2540) ลาวและพม่าเข้าเป็นสมาชิก,1999(2542) กัมพูชา เข้าเป็นสมาชิก

AEC2015

เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง

การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนนั้นส่งผลกระทบกับประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศอันได้แก่ บรูไน, กัมพูชา, อินโดนีเซีย, ลาว, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไทย, เวียดนาม, พม่า สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีระหว่างกันในประชาคมอาเซียน (Mobility of professions in ASEAN community) โดยวิชาชีพที่มีการตกลงให้เคลื่อนย้ายหรือแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศสมาชิกได้นั้น มี  8 วิชาชีพดังนี้

1.     สาขาวิศวกรรม

2.     สาขานักสำรวจ

3.     สาขาสถาปัตยกรรม

4.     สาขาแพทย์

5.     สาขาทันตแพทย์

6.     สาขาพยาบาล

7.     สาขานักบัญชี

8.     สาขาวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว

asean8jobs

AEC เกิดจากกระแสโลกในเรื่อง FTA (Free Trade Area-เขตการค้าเสรี)คือการรวมกลุ่มของประเทศหรือกลุ่มประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดหรือยกเลิกอุปสรรคการค้า การลงทุนระหว่างกัน เช่น

·        ลดภาษ๊ / ยกเลิกภาษี

·        ลด/ยกเลิกมาตรการกีดกันทางการค้า-การลงทุนต่างๆ

·        การกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกในการค้า-การลงทุน

·        การร่วมมือกันเพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจ/การค้า/การลงทุน

ในปี 2550 ได้ร่วมกันทำ AEC Blueprint ใน”พิมพ์เขียวอาเซียน” ได้กำหนดยุทธศาสตร์การก้าวไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน ที่มีสาระสำคัญดังนี้

ยุทธศาสตร์ 1-การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกันโดยมี 5 องค์ประกอบหลักคือ

1.1       การเคลื่อนย้ายสินค้าเสรี

1.2       การเคลื่อนย้ายบริการเสรี

1.3       การเคลื่อนย้ายการลงทุนเสรี

1.4       การเคลื่อนย้ายเงินทุนสรีขึ้น

1.5       การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรี

               2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง

              3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน

             4.  การเป็นภมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก

กำหนดให้มี 12 สาขาอุตสาหกรรมสำคัญลำดับแรกที่จะทำให้อยู่ภายใต้ตลาดและฐานการผลิตเดียวกันของอาเซี่ยน

1.      เกษตร

2.      ประมง

3.      ผลิตภัณฑ์ยาง

4.      ผลิตภัณฑ์ไม้

5.      สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

6.      อิเล็กทรอนิกส์

7.      ยานยนต์

8.      การขนส่งทางอากาศ

9.       สุขภาพ

10.      E-Asean

11.      ท่องเที่ยว

12.      โลจีสติกส์

และให้มีความร่วมมือในสาขา อาหาร เกษตรและป่าไม้

ยุทธศาสตร์ 2 การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง มี 6 องค์ประกอบหลักได้แก่

1.   นโยบายการแข่งขัน

2.   การคุ้มครองผู้บริโภค

3.   สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ( IPR)

4.  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.  มาตรการด้านภาษี

6.  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ยุทธศาสตร์ 3 เป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน มี 2 องค์ประกอบคือ

1.  การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

2.  ความริเริ่มในการรวมกลุ่มของอาเซี่ยน (Innitiatives for Asean Integration:IAI)เพื่อลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างสมาชิกเก่ากับสมาชิกใหม่(กัมพูชา พม่า เวียดนาม –CLMV)

ยุทธศาสตร์4 การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก มี 2 องค์ประกอบคือ

1. การจัดทำเขตการค้าเสรี (FTA) และทำความตกลงเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด (CEP)กับประเทศนอกอาเซี่ยน

·       FTA ระหว่างอาเซี่ยน-จีน

·       FTA ระหว่างอาเซี่ยน-เกาหลี

·       FTA ระหว่างอาเซี่ยน-ออสเตรเลีย&นิวซีแลนด์

·       FTA ระหว่างอาเซี่ยน-อินเดีย

2. การมีส่วนร่วมในเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานโลก

ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นหลังเป็น AEC

o   อัตราภาษีระหว่างสมาชิกเป็น 0%(ยกเว้นสินค้าอ่อนไหวของแต่ละประเทศ ภาษีไม่เกิน5%)

o   การค้าสะดวกขึ้น ลดขั้นตอนพิธีการศุลกากร

o   ผู้ส่งออกสามารถออกใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าเอง

o   มีกฎระเบียนทางการค้าที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ลดการกีดกันทางการค้า การลงทุนระหว่างกัน

o   นักลงทุนอาเซี่ยนเข้าไปถือหุ้นในธุรกิจบริการในประเทศต่างๆในอาเซี่ยนได้>=70%

o   เกิดการย้ายฐานการผลิตเพื่อให้แข่งขันได้

o   มีการปรับประสารนโยบายทางการค้า การลงทุนและทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อยกระดับการแข่งขัน

o   มีการสร้างเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงกัน เพื่อลดต้นทุนโลจีสติกส์ อันจะช่วยยกระดับการแข่งขัน

o   มีการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศสมาชิกให้เสมอภาค

o   มีการเชื่อมโยงเศรษฐกิจอาเซี่ยนกับประเทศอื่นๆ

 

ธุรกิจบริการที่มีกำไร(EBITDA Margin) สูงสุดของไทยเมื่อเทียบกับประเทศในอาเซี่ยนด้วยกัน

Ø ธุรกิจโรงพยาบาล

Ø ธุรกิจบริการบรรจุหีบห่อโลหะและแก้ว

Ø บริการด้านบันเทิงและโรงภาพยนตร์

Ø ร้านอาหาร

การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในASEAN การเปิดให้เคลื่อนย้ายสินค้าเสรี รวมถึงการเปิดเสรีด้านการค้าบริการ ซึ่งจะเกี่ยวพันไปถึงการเปิดเสรีด้านการลงทุนการเคลื่อนย้ายเงินทุนและการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพหรือแรงงานฝีมือในการค้าบริการต่างๆ

รายละเอียดการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในASEAN

  •  ให้การเคลื่อนย้ายได้เฉพาะแรงงานวิชาชีพหรือแรงงานฝีมือเท่านั้น โดยนักวิชาชีพที่เป็นคนอาเซียน สามารถไปจดทะเบียนประกอบวิชาชีพในประเทศอาเซียนอื่นๆได้ แต่ยังต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบภาย